LOADING CLOSE

پژوهش

اهمیت پژوهش علمی چه اندازه است؟

یکی از مواد اولیه در دستور تهیه نوآوری، دانش و آگاهی و دیگری فناوری است و “پژوهش علمی” بطور مستقیم در پیشرفت هر دوی این عوامل تاثیرگذار است.
زمانی که یک سازمان بر روی پژوهش سرمایه گذاری می‌کند، سیل عظیمی از اطلاعات و دانش را به سمت خود سرازیر می‌کند. موفقیت‌های شگرف در سازمان‌هایی که …